مشاوره و اجرای پروژه های ساختمانی (دارای رتبه ملی پیمانکاری و ابنیه)

پیشرو در اجرای پروژه های نماسازی ، نور پردازی و دکوراسیون داخلی

شرکت اسپاد ساز ميهن (ثبت 11483)

شرکت آريا آلوم جام زاگرس (ثبت 2477)